Vítejte‎ > ‎

Konkurenční doložka

Vzory:

Konkurenční doložka je zvláštním smluvním typem závazku, který uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem pro případ skončení pracovního poměru. „Účelem konkurenční doložky je ochrana know-how zaměstnavatele před konkurencí bývalého zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru k zaměstnavateli.“[1] Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít jen v případě, kdy je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Obsahem konkurenční doložky, je závazek zaměstnance spočívající ve zdržení se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a to nejdéle po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel se naproti tomu zavazuje, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku (v případě uzavření konkurenční doložky před 1. 1. 2012 pak ve výši nejméně průměrného měsíčního výdělku), za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

Co se týče formy konkurenční doložky, platí, že tato musí být vždy uzavřena písemně, jinak je podle § 20 odst. 1 zákoníku práce neplatná. Nicméně je možné, aby smluvní strany takovou vadu smlouvy dodatečně odstranily. Shodná pravidla ohledně formy pak platí i pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď.

Obecně je možné sjednat konkurenční doložku bez ohledu na povahu pracovního závazku, resp. bez ohledu na povahu vykonávané práce. Zákoník práce však z tohoto obecného pravidla připouští výjimku v § 311, ve kterém stanovuje, že ujednání o konkurenční doložce není možné použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.

 

Součástí konkurenční doložky může být (a pravidelně bývá) smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže svůj závazek spočívající ve zdržení se výkonu výdělečné činnosti (viz výše) poruší,  tedy pokud bude i přes smluvní zákaz takovou činnost vykonávat.  Závazek zaměstnance, vyplývající pro něj z konkurenční doložky, zaplacením smluvní pokuty zaniká. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu daných podmínek.

 

Odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stanovených v zákoníku práce (či podpůrně v občanském zákoníku srov. § 4 zákoníku práce) nebo v dohodě účastníků. Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit z jakéhokoliv důvodu, a to i bez udání důvodu.[2] Nicméně takové odstoupení je přípustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4986/2010).

Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Dotazy klientů:

 Zaměstnavatel trvá na tom, abychom v pracovní smlouvě sjednali tzv. konkurenční doložku. Mám z toho obavy. Jaké mám možnosti, nerada bych přišla o zaměstnání, nevyhovím-li.

V první řadě je důležité vědět, že konkurenční doložka představuje závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, (nejdéle však po dobu 1 roku), zdrží výkonu jakékoliv výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Sjednání konkurenční doložky je také podmíněno tím, že její sjednání lze po zaměstnanci spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Pravidelnou náležitostí konkurenční doložky bývá smluvní pokuta, kterou může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat v případě porušení povinnosti zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Tato smluvní pokuta musí být přiměřená povaze a významu daných podmínek.

 

Součástí dohody je také závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné měsíčně pozadu, pokud se nedohodnete jinak.

Konkurenční doložka musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Je možné ji sjednat jako samostatnou dohodu nebo jako dodatek k pracovní smlouvě či jako je


[1] TOMEK, M. Konkurenční doložka [Dostupné k 4. 2. 2012 na: http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077460-21912780-F00000_d-konkurencni-dolozka.]

[2] SUM, T. Konkurenční doložka v pracovním poměru dle nového zákoníku práce [Dostupné k 4. 2. 2012 na: http://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozka-v-pracovnim-pomeru-dle-noveho-zakoniku-prace-46085.html.]



Podpořili nás: