Vítejte‎ > ‎

Vznik pracovního poměru

Vzory:


1) Pracovní smlouva:

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou. Pracovní smlouva musí obsahovat

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,

c) den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

2) Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Zaměstnanec může uzavřít dohodu o provedení práce s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin za kalendářní rok. Horní výše hodinové odměny není nijak omezená. Dohoda musí být uzavřena písemně , jedno vyhotovení dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Z odměny na dohodu o provedení práce neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel zdravotní ani sociální pojištění, pokud výše vyplacené odměny nepřesáhne v daném kalendářním měsíci částku 10 000,-Kč.  V opačném případě (přesáhne-li vyplacená odměna částku 10 000,-Kč) je třeba zdravotní i sociální pojištění odvádět.

3) Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce i Dohoda o pracovní činnosti mohou být uzavřeny na dobu neurčitou. V takovém případě ale doporučujeme sjednat způsob skončení (výpovědí nebo dohodou) a upravit výpovědní dobu.

 

4) Zkušební doba:

Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucího zaměstnance nesmí být delší než 6 měsíců. Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.  Zkušební doba musí být sjednána písemně.

 

Dotazy klientů:

Musí být v pracovní smlouvě uvedena zkušební doba? Může být zkušební doba sjednána pouze ústně?

Zkušební doba může, ale nemusí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána. Pokud se ovšem na zkušební době zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou, je nezbytné dodržet písemnou formu sjednání zkušební doby. Ústní sjednání zkušební doby je tedy neplatné.

 

Zaměstnavatel neuvedl do pracovní smlouvy mzdu. Je taková pracovní smlouva platná?

Ano, je platná. Povinnými náležitostmi pracovní smlouvy je uvedení druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. Nepovinnými údaji jsou

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližší označení druhu a místa výkonu práce, c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, d) údaj o výpovědních dobách, e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Pokud ovšem pracovní smlouva tyto údaje neobsahuje, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, což platí i o změnách těchto údajů.

 

Podpořili nás:


ĉ
Iuridicum Remedium,
14. 3. 2012 7:19
ĉ
Iuridicum Remedium,
14. 3. 2012 7:19
ĉ
Iuridicum Remedium,
14. 3. 2012 7:19
Comments