Vítejte‎ > ‎

Změny pracovního poměru

 Vzory:

Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v zákoníku práce.

 

1) převedení zaměstnance na jinou práci

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost převést zaměstnance na jinou práci v případech uvedených v § 41 odst. 1 zákoníku práce. V odstavci 2 jsou uvedeny případy, kdy je zaměstnavatel oprávněn převést zaměstnance na jinou práci. Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.

2) pracovní cesta

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

3) přeložení

Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

4) dočasné přidělení

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. Dohoda musí být uzavřena písemně. V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

 

Dotazy klientů:

Může mě zaměstnavatel přeřadit na místo v  jiném oboru než je má specializace? V pracovní smlouvě mám druh práce lékař a pracoviště nemocnice. S přeřazením nesouhlasím. Je přeřazení oprávněné včetně eventuálního snížení platového výměru (pracovní náplň mi byla sdělena jen ústně a neodpovídá mé specializaci)?

 

Z Vámi uvedených informací a zaslaných podkladů vyplývá, že Vás zaměstnavatel přeřadil na jiné oddělení v nemocnici, kde v současné době pracujete. Vzhledem k tomu, že v pracovní smlouvě máte jako druh práce uvedeno „lékař“ a jako místo výkonu práce „nemocnice“ (zřejmě konkrétní nemocnici, kde pracujete), nepůjde patrně vzhledem k širokému vymezení druhu práce o převedení na jinou práci podle ustanovení § 41 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel se pohybuje v mezích stanovených v pracovní smlouvě, jejíž skutečně široké vymezení mu dává tuto možnost. I z dopisu zaměstnavatele, který jsme obdrželi v kopii, vyplývá, že nepovažuje přeřazení na jiné oddělení za převedení na jinou práci, současně uvádí, že nedochází ke změně pracovní smlouvy. Z toho ovšem vyplývá, že by nemělo dojít ani ke změně platového výměru, jak se obáváte. Je ovšem na zvážení, zda je vymezení druhu práce a místa výkonu práce dostatečné a zcela v souladu se zákoníkem práce. Vymezení druhu práce lékař je obecné a celkem neurčité. Proto rozhodnete-li se bránit proti vzniklé situaci, vyzvěte zaměstnavatele jednak k úpravě pracovní smlouvy a trvejte na bližším určení druhu práce a specifikaci činnosti s druhem práce spojené a jednak tvrďte, že jde o převedení na jinou práci, a že tudíž nebyly splněny podmínky stanovené zákoníkem práce. Takové převedení totiž bylo v rozporu se zákonem, neboť zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání. Pokud se ze strany zaměstnavatele nedočkáte příslušné reakce, budete se muset obrátit na příslušný soud. Žalobou se budete domáhat určení, že převedení na jinou práci je neplatné. Bude se jednat o tzv. určovací žalobu podle ustanovení § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Podpořili nás:


ĉ
Iuridicum Remedium,
14. 3. 2012 7:31
Comments